GENERELLE VILKÅR FOR RINTCH BASKETBALL ACADEMY – NORWAY

1.Avtaleparter

Disse generelle forretningsvilkår gjelder mellom Rintch Basketball Academy – Norway / Ikotela ENK (org. nr. 925 411 248) Askheim 2, 2022 Gjerdrum, (“Rintch“) og den som registreres som kunde (“Kunden“) iht. avtale om bestilte basketball-tjenester (“Avtalen“).

2.Basketballtjenesten og treningsutstyr

Vilkårene gjelder Rintchs levering av basketballtjenester, som til enhver tid tilbys på Rintchs hjemmeside på internett: www.rintch.com. Tjenestene som tilbys er:

1.Individuell personlig trening: 12 treningsøkter (á 1 time hver) som må anvendes innen 3 måneder.

2.Gruppe trening (2 – 4 personer): 12 treningsøkter (á 1 time hver) som må anvendes innen 3 måneder.

3.Individuell personlig trening for nybegynnere: 12 treningsøkter (á 45 min hver) som må anvendes innen 3 måneder.

4.Konsulentprogram: Program for spillere som ønsker å fortsette sin karriere i utlandet. Vi gir råd og bruker vårt internasjonale nettverk. Dette er basert på en avtale mellom spilleren og oss.

5.Rintch Basketball Camp: Kortvarig og intens leir med maksimum 40 deltakere.

6.Internasjonalt basketball lag: Årlig internasjonal reise som inkluderer treninger og vennskapskamp på bestemmelsesstedet.

Deltakerne plikter å bruke Rintchs treningsutstyr og uniform for hver treningsøkt, og ellers der dette er påkrevd. Obligatorisk treningstøy bestilles på nettsiden idet Avtalen inngås, som kommer i tillegg til prisen for de avtalte basketballtjenester.

Pris og øvrig spesifikke vilkår for de aktuelle tjenester, fremgår av vår nettside og av e-postbekreftelsen som Kunden vil motta etter at basketballtjenesten er bestilt på nettsiden. Kunden oppfordres til å lese gjennom alle vilkår nøye.

3.Kundens opplysningsplikt m.m.

Kunden skal oppgi fullt navn, personnummer og adresse («Personopplysninger») ved inngåelse av
Avtalen. Det er et absolutt vilkår at Kunden er fylt 18 år ved inngåelse av Avtalen. Dersom kunden er
under 18 år på avtaletidspunktet, må Avtalen inngås av Kundens foresatte / verge, som dermed vil
være ansvarlig for Kundens forpliktelser etter Avtalen. Kunden kan ikke overdra Avtalen til andre uten uttrykkelig forhåndssamtykke fra Rintch.

4.Avtalens varighet

Avtalen er bindende i henhold til den enkelte tjenestes varighet. Dersom Avtalen eksempelvis gjelder 12 treningstimer, vil Kunden være bundet og betalingspliktig for hele perioden fra tidspunktet Avtale inngås, med unntak av særlige regler for avbestilling som fremgår på nettsiden for de enkelte tjenester. Kunden vil likevel kunne angre kjøpet i henhold til angrerettsreglene (se nedenfor under punkt 5).

Avtalen kan heves med 14 dagers skriftlig varsel dersom en part har vesentlig misligholdt denne. Manglende betaling utover 14 dager anses alltid som vesentlig mislighold. Rintch kan ved slikt vesentlig mislighold nekte Kunden tilgang til de avtalte tjenester, uten varsel og inntil betaling skjer, samt ved permanent hevning.

5.Levering av basketballtjenester og angrerett

Levering av de avtalte basketballtjenester skjer til forbrukere iht. forbrukerkjøpsloven og angrerettloven, og denne avtale gjør ingen innskrenkninger i forbrukernes rettigheter etter nevnte lover eller annen preseptorisk lovgivning. Til bedriftskunder skjer levering iht. kjøpsloven. Dersom Kunden oppdager en mangel ved Avtalen, må reklamasjon fremsettes så snart som mulig og innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget. Reklamasjonsretten kommer for forbrukere i tillegg til angrerett på 14 dager etter at Avtalen er inngått. Kunden vil ved inngått Avtale motta bekreftelse for Avtalen per e-post, med opplysninger om angrerett og angrerettskjema i forbrukerforhold vedlagt. Dersom Kunden benytter seg av de bestilte basketballtjenester før utløpet av angrerettfristen, eksempelvis ved oppmøte på organisert basketballtrening eller lignende aktivitet i henhold til Avtalen, har Kunden med dette uttrykkelig anmodet om oppstart av tjenesten. Dette medfører at Rintch vil kunne kreve at Kunden dekker rimelige kostnader for bruk av tjenesten i perioden frem til angreretten ble benyttet og eventuelt utdelt utstyr / materiell blir returnert, dersom Kunden likevel skulle utøve angrerett.

6.Betaling

Pris for basketballtjenestene som omfattes av Avtalen fremgår på nettsiden sammen med øvrige
spesifikke vilkår for de basketballtjenestene som bestilles, samt i e-postbekreftelsen som sendes sendes Kunden etter bindende bestilling er foretatt.
Rintch fakturerer Kunden forskuddsvis etter de priser som fremgår av Avtalen. Hvis Kunden mener det er feil ved fakturaen skal Kunden klage til Rintch innen forfallstidspunkt, og hvis dette ikke er mulig innen rimelig tid. Rintch har rett til å kredittvurdere Kunden.

7.Kansellerte treninger, fravær og ansvar ved skade eller tyveri

Dersom basketballtrening eller annen bestilt aktivitet kanselleres, har Kunden rett til å få ny slik aktivitet ved første tilgjengelig anledning. Nytt tidspunkt fastsettes så snart som mulig og informeres Kunden ved e-post eller SMS. Kunden godtar bruk av elektronisk kommunikasjon for fastsettelse av treningsdatoer, herunder bl.a. SMS, og er ansvarlig for å møte på den aktuelle aktivitet etter at slik beskjed er gitt. Dersom Kunden ikke har anledning til å møte på basketballaktivitet i henhold til Avtalen, må Kunden gi beskjed så snart som mulig før aktiviteten påbegynnes til Rintch med begrunnelse for hvorforKunden ikke kan møte. For særskilte tilfeller, (eks. legeerklæring, sengeliggende sykdomstilfelle, eller særskilt eksamenstilfelle) vil den aktuelle aktiviteten kunne gjentas av Kunden på et senere tidspunkt. Ved uanmeldt fravær, kan den aktuelle basketballaktiviteten i alle tilfelle ikke gjentas. Det vil kunne gjelde særskilte vilkår for fravær for den enkelte basketballtjeneste og Kunden oppfordres til å lese de spesifikke vilkår for den ønskede tjeneste nøye. For treningsprogram vil Kundens deltakelse være viktig for å kunne avholde en organisert basketballaktivitet av høy kvalitet for alle påmeldte deltakere. Fravær av Kunden vil derfor kunne medføre svekkelse av den organiserte aktiviteten som helhet og Kunden erkjenner at vedkommendes deltakelse er essensiell for både egen

og de øvrige deltakeres læring og utvikling. Kundens fravær uten særskilt begrunnelse som nevnt over, medfører derfor en økning i medlemsavgiften på kr 150 per fravær, med mindre noe annet avtales med Rintch. Økningen vil fremgå på neste måneds faktura.
Rintch er ikke ansvarlig for skade eller tyveri som inntreffer under våre aktiviteter. Vi oppfordrer derfor Kunden til å tegne egen forsikring som dekker skade og lignende.

8.Personopplysninger

Ved inngåelse av Avtalen samtykker Kunden til at Personopplysninger innhentes og lagres av Rintch, i den utstrekning det er nødvendig for å levere de avtalte basketballtjenestene iht. Avtalen. Rintch skal behandle all informasjon / Personopplysninger som mottas eller selv innhentes om Kunden iht. gjeldende personopplysningslovgivning. Kunden samtykker til utlevering av Personopplysninger som er nødvendig for å levere de avtalte tjenester, eksempelvis ved bestilling av reiser, ved registrering av spillere til kamper osv. Kunden kan til enhver tid få tilgang til hvilke Personopplysninger som er lagret om Kunden ved skriftlig henvendelse per brev eller e-post til rintch@rintch.com. Rintch vil slette lagrede Personopplysninger som ikke lenger er nødvendig for å oppfylle tjenester i henhold til Avtalen og som ikke er lagringspliktig etter norsk lov.

9.Ansvar

Rintch er ikke ansvarlig dersom de aktuelle basketballtjenester etter Avtalen ikke er mulig å gjennomføre pga følgende forhold:
1.Forhold som Rintch godtgjør skyldes forhold eller begivenheter utenfor Rintchs kontroll

2.Stengte treningslokaler grunnet nødvendig vedlikehold, som skal utføres så raskt som praktisk mulig

3.Streik, naturkatastrofe eller annen force majeure hendelse

4.Pålegg fra offentlige myndigheter som Rintch ikke kunne forutse på avtaletidspunktet Rintch vil i slike tilfeller forsøke å organisere ny basketballaktivitet, men vil kun være forpliktet til å arrangere ny aktivitet der Rintch selv er ansvarlig for kanselleringen. Kunden har ved kansellering ikke rett til å få refundert betaling iht. Avtalen, med mindre kanselleringen skyldes forhold Rintch kunne svare for og ny basketballaktivitet ikke organiseres innen rimelig tid etter kanselleringen.

10.Tvister

Tvister vedrørende Avtalen behandles ved Oslo tingrett.

Angreskjema

Opplysninger til angreskjema (1)

RINTCH.COM General Terms

Traveling Team General Terms